سایر رشته های فنی مهندسی

منطقه آزاد كيش ۱۹۰ ص

منطقه آزاد كيش ۱۹۰ ص -۲- اين پژوهش در سه بخش تنظيم شده است: ۲-۲-۱- بخش نخست: بررسي وضعيت فرهنگي اجتماعي منطقه آزاد كيش از ديدگاه گردشگران و شناخت مسائل و مشكلات موجود و راههاي مقابله با آنهاست. ۲-۲-۲- بخش دوم : بررسي ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي ساكنان بومي و نو مهاجران، ساختار جمعيتي ، شيوه هاي زيستي و تعامل هاي …

ادامه نوشته »

مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين فرهنگي و غير فرهنگي متوسطه ۲۲ ص

مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين فرهنگي و غير فرهنگي متوسطه ۲۲ ص مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين فرهنگي و غير فرهنگي متوسطه چكيده اهداف ويژه تحقيق: محدوديت هاي تحقيق: تعريف اصطلاحات مهم: پيشينه تحقيق: روش تحقيق: روش تجزيه و تحليل داده ها: جامعه آماري: نمونه آماري ارائه داده ها: ميانگين انحراف معيار تعداد گروه ها تجزيه …

ادامه نوشته »
canada goose frauen