فیزیک

روابط مورد نیاز در محلول سازی ۲۱ ص

روابط مورد نیاز در محلول سازی ۲۱ ص قسمت هایی از محتوا: روابط مورد نیاز در محلول سازی :به طور کلی محاسبات محلول سازی یا برحسب مولاریته است یا برحسب نرمالیته که در جدول زیربه روابط مورد نیاز اشاره می کنیم. –  محلول سازی از مایعات بر حسب غلظت مولاراین فرم از محلول سازی به این صورت است که ما …

ادامه نوشته »
canada goose frauen